DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

150 års jubileum

20.11.1868 - 20.11.2018

Opptakskrav 1913

I en bok om Diakonissehuset fra 1913 fremkommer det hvilke krav og vilkår som møtte datidens unge håpefulle sykepleiere. Med tiden har det norske samfunnets verdier modnet, og tilrettelagt for at man – uavhengig av kjønn, livssyn og politisk ståsted – kan bestemme seg for å velge å hjelpe andre. 

 

Opptagelsesvilkaar 

  • Søknaden maa være egenhendig skrevet. Det stiles til Forstanderen og maa være ledsaget af a) Bevidnelse om Forældres og Foresattes Tilladelse, forsaavidt Vedkommende ikke er myndig eller fri b) forseglet Attest fra den Prest, som maatte være bedst kjent med hendes hele Forhold c) forseglet Lægeattest – efter et Schema, som paa Forlangende tilstilles fra Diakonissehuset d) Erklæring fra en vederheftig Mand eller Kvinde om at ville modtage hende i sit Hjem, ifald hun ikke skulde blive optaget til Diakonisse e) en af hende selv forfattet kort Udsigt over hendes Livsførelse.

  • Ansøgerinden maa af Hjertet tilhøre den norske lutherske Kirke

  • Hendes Alder bør ikke være under 20 Aar og ikke over 36 Aar. Forstanderskabet kan dog heri indrømme Undtagelser.

  • Hun maa være i Besiddelse af mindst saa megen boglig Kundskap som en flink Konfirmant, kunne skrive og regne. Vidnesbyrd herom bør, om muligt, medfølge ansøgningen.

 Opptakskrav 2017

Dagens krav er langt mindre omfattende, men likevel viktige for å kvalitetssikre sykepleiernes faglige kompetanse og holdning. For å komme inn på Lovisenberg diakonale høgskole i 2017 må du ha generell studiekompetanse og et poengsnitt på 51,8 i ordinær kvote og 44,7 i kvote for førstegangsvitnemål.

Les mer om Norges seks første sykepleiere eller begynnelsen på den moderne sykepleie.